Bismillaahirrahmaanirrahiim.. Berbicara mengenai Surga & Neraka, pasti erat kaitannya dengan hari akhir, dimana setiap yang berjiwa akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah, Sang Khaliq, Rabb semesta alam dan isinya. Buku yang berjudul Surga & Neraka ini adalah sebuah buku terjemahan dari dua buah kitab yang berjudul: Jinan al Khuds: Na’imuha wa qushuruha wa huruha […]

Continue reading